3, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

మినీ కవితలుఎటుచూసినా చీకట్ల ఇక్కట్లు
తీర్చలేనప్పుడు ప్రజల పాట్లు
ఎందుకు వేయాలి మీకు ఓట్లు

* * * * * * *

 ఉమ్మడి వృక్షం కుంచించుకు పోతుంది
పార్టులు పార్టులుగా అపార్టు మెంటుల్లోకి

* * * *  * * *

పీక్కు తినడం మామూలే
బ్రతికిఉన్నప్పుదు లోకులు
చచ్చాక కాకులు
 * * * * * *
 అప్పుడు ఆ ఇంటి రాజు
ఇప్పుడు చూరుకు వేలాడుతున్న బూజు


  

2 వ్యాఖ్యలు: